Als vereniging streven we naar lidmaatschap voor het leven. Mocht een lid onverhoopt het lidmaatschap willen beëindigen, houd dan de volgende regels in acht:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een verenigingsjaar (31-12). De uiterste opzegtermijn is 4 weken voor ingang van het nieuwe jaar. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Het bestuur is verplicht de ontvangst binnen veertien dagen schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.